Наукова діяльність

 

Наукова робота здійснюється за НДР: «Розробити ефективні технології лікування та імунореабілітації часто хворіючи дітей з синдромом лімфаденопатії та імунопрофілактики інфекційних захворювань» № О11ОUOO1447, «Вивчення ролі імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі та наслідках інфекційного процесу, що викликаний герпесвірусами при гострому і затяжному перебігу хвороби та удосконалення медикаментозних засобів лікування».

Співробітники кафедри є авторами сучасних технологій лікування комбінованих порушень в системі гемопоезу і імуногенезу, застосування методів клітинної і тканинної терапії. Попов М.М. є автором створення комплексного лімфомієлотрансплантату. На кафедрі розроблені оригінальні способи лікування і діагностики автоімунних, інфекційно-запальних і алергічних захворювань. Наукові розробки кафедри підтверджені 39 патентами і 45 методичними рекомендаціями для лікування і профілактики інфекційно-запальних захворювань людини.

Викладачі кафедри є авторами 7 монографій, 11 підручників, 35 навчальних посібників, 2 фармакотерапевтичних довідників, більш 1500 друкарських праць у вітчизняних і іноземних виданнях.

Співробітники кафедри проводять консультативний прийом хворих по спеціальностях: імунологія, алергологія, інфекційні хвороби, шкірні і венеричні хвороби, фтизіатрія.

На кафедрі готуються 2 докторські і 2 кандидатські дисертації.

За останні роки кафедрою організовано ряд науково-практичних конференцій. Щорічно співробітники кафедри приймають участь і представляють результати наукових досліджень на семінарах, науково-практичних конференціях і  з’їздах, які проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном.

Патенти: 

 1. Грищенко В.І., Висеканцев І.П., Зінченко В.Д., Бєлих І.А. Спосіб підвищення проліферативної активності мікроорганізмів. – Деклараційний патент України на корисну модель № 8660 с 12, № 1/38. Заяв. 02.02.05, пул. 15.08.05, Бюл. № 8.
 2. Попов М.М., Савченко А.В. Патент: Спосіб  визначення переходу
  катаральної форми гострого епіглотиту в некротичну» № 24965.
 3. Попов М.М., Огнівенко О.В. «Спосіб контролю ефективності проведення терапії хворих на гнійний верхньощелепний синусит, які страждають на цукровий діабет» Патент №.U20080341
 4. Корисна модель – Попов М.М., Савченко А.В. Спосіб лікування гострих епіглотитів із застосуванням IVIG.
 5. Попов М.М., Савченко А.В. Патент: «Спосіб лікування катаральної форми епіглотиту із ознаками несприятливого перебігу та некротичної форми епіглотиту» № 36366.
 6. Попов М.М., Савво О.М. Патент «Спосіб лікування генералізованої реактивної лімфаденопатії у ЧХД» №53588

Основні публікації: 

 1. Попов Н.Н., Романова Е.А. Общая иммунология, Харьков – 2001, 217 с.
 2. Попов М.М., Циганенко А.Я., Мінухін В.В. Основи імунології, Харків: Основа, 2005. – 276 с.
 3. Попов Н.Н., Лавров В.Ф., Солошенко Э.Н. Клиническая иммунология и аллергология, Москва «РЕНИНФОРМ», 2004. – 624 с.
 4. Попов М.М., Романова О.А., Висеканцев І.П., Усатий Р.С. Імунні сироватки: учбовий посібник. – Харків, видавничий центр ХНУ ім.В.Н. Каразіна. – 2008. – 60с.
 5. Попов М.М., Романова О.А., Висеканцев І.П., Усатий Р.С. Вакцини: учбовий посібник. – Харків, видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2008. – 60 с.
 6. Попов М.М., Солошенко Е.М., чернуський В.Г. Алергічні хвороби: керівництво для практичних лікарів – Харків, 2011. – 291 с.
 7. Малый В.П., Сологуб Т.В., Романцов М.Г., Полукчи А.К., Швайченко А.А., Нартов П.В., Волобуева О.В., Лядова Т.И. Грипп. Пособие для врачей. С-Пб – Харьков, 2007. – 108 с.
 8. Малый В.П., Лядова Т.И., Полукчи А.К., Швайченко А.А., Нартов П.В., Волобуева О.В. TORCH-инфекции (основные представители). В помощь практикующему врачу, Электронный учебник. – Харьков «Medicus Amicus» , 2008. – 221с.
 9. Малый В.П., Полукчи А.К., Швайченко А.А., Нартов П.В., Волобуева О.В. Лядова Т.И., Герпесвирусные инфекции (клиника, диагностика и терапия), учебное пособие. – Харьков. «Прапор», 2008. – 208с.
 10. Крутько В.С., Стаднікова А.В., Потейко П.І. и др. Автоматизована система тестування лікарів зі спеціальності фтизіатрія і пульмонологія. – Київ, 2009. – 520 с.
 11. Потейко П.І. Сегментарна будова легень в комп’ютерному зображенні. Навчальний посібник. – Харків, 2009.–120 с.
 12. Хворостов Е.Д., Попов Н.Н., Залюбовский В.И. Иммунотерапия в хи­рургической практике, Киев, «Академия», 2000, 128 с.
 13. Попов М.М., Савченко В.Н., Моджекву Ч.Ч., Куринная Е.Г. Виды и средства иммунотерапии. Харьков: «Гриф», 2002, 96 с.
 14. Попов Н.Н., Солошенко Э.Н. Фармакологические средства, применяемые для лечения аллергических заболеваний (фармакотерапевтический справоч­ник). Харьков. – 2004, 72 с.
 15. Gusareva, Alexei P. Belozorov, Helena Havelkova, Hana Blazkova, Petr Kucera, Vlastimil Kral, Alexei Savvo and Marie. Lipoldova Different Environmental Influences on Aetiology of Atopic Diseases in European Populations as a Basis for Study of Gene-environment Interactions ISBN 978-1-60456-835-6 2008 Nova Science Publishers, Inc. Chapter 9
 16. Потейко П.І., Крутько В.С., Шевченко О.С., Ходош Е.М., Лебідь Л.В., Сокол Т.В., Ляшенко О.О. Комп’ютерна томографія легень в діагностиці туберкульозу органів дихання. Навчальний посібник (для студентів-медиків, лікарів-інтернів, лікарів лікувального профілю). Харків: Прапор. – 2010.–135 с.
 17. Малий В.П., Шустваль М.Ф., Волобуєва О.В., Лядова Т.І., Тимкович М.А. Ботулізм. Навчальний посібник (для студентів-медиків, лікарів-інтернів, лікарів лікувального профілю) ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – 100 с.
 18. Потейко П.І., Крутько В.С., Ходош Е.М. Рак легень: зовнішні симптоми. Навчальний посібник (для лікарів – фтизіатрів, пульмонологів, онкологів, дерматологів, лікарів загальної – практики сімейної медицини, інтернів). Харків: Прапор. – 2010.–50 с.
 19. М.А. Андрейчин, В.П. Малий В.Д. Москалюк, О.К. Полукчи, А.О. Швайченко,         А.П. Міроненко,  П.В. Нартов, О.В. Волобуєва, Т.І. Лядова, О.В. Гололобова, В.О. Качор, М.А.Тимкович. Грип (сезонний, пандемічний, пташиний) та інші ГРВІ УДК:616.98:578.832.1]-07 085(035). Тернопіль: Укрмедкнига – 2011. – 305 с.
 20. В.С. Крутько, П.И. Потейко, Э.М. Ходош Рак легких: наружные симптомы. Учебное пособие (для врачей – фтизиатров, пульмонологов, онкологов, дерматологов, врачей общей – практики семейной медицины, интернов).Харків: Прапор. – 2010.
 21. Попов М.М., Лядова Т.І., Волобуєва О.В., Зайцева В.С. Поствакцинальные осложнения и реакции, Харків, видавн. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011, 44с.
 22. Крутько В.С., Потейко П.И., Ходош Э.М. Пульмонология: наружные симптомы. – Харьков: НТМТ, 2011. – 186 с.
 23. Попов М.М.,  Волянський А.Ю., Романова Е.А.,  Кучма М.В.,  Мойсеєнко Т.М., Комарева К.С. Імунопрофілактика – надійний засіб в комплексі протиепідемічних заходів.  Харків: НІМІ, 2011, 68 с.
 24. Popov N.N., Zaytseva V.A., Lyadova T.I., Volobueva O.V. Virology. A Textbook for Practice. –V.N.KarazinKharkivNationalUniversityPress. – 2012. – 68 p.
 25. Popov N.N., Zaytseva V.A., Malanchuk S.G.,  Sanina E.S., Ognivenko E.V., Lyadova T.I., Volobueva O.V. Virology. A Textbook for Lectures. –V.N.KarazinKharkivNationalUniversityPress. – 2012. – 84 p.
 26. Popov N.N., Zaytseva V.A., Malanchuk S.G.,  Sanina E.S., Ognivenko E.V., Lyadova T.I., Volobueva O.V. Microbiology. A Textbook for Lectures. –V.N.KarazinKharkivNationalUniversityPress. – 2012. – 92 p.

 Статті: 

 1. Попов Н.Н., Романова Е.А., Лавелин С.Б. Локальная лимфоцитарная регуляция восстановления кроветворной ткани облученных реципиентов миелотрансплантата на уровне их костного мозга / Вестник ХНУ, 2005, серия медицина, № 658, Вып. 10, с. 95-98.
 2. Попов Н.Н., Овчаренко А.С., Романова Е.А., Волков Т.А.  Состояние антимикробного иммунитета у больных комбинированными  формами эндометриоза. / Annals of Mechnicov’s Institute. – 2005. – № 2 – http: // imamn.hut1.ru / journ./ 85.rar
 3. Попов Н.Н., Огневенко Е.В., Романова Е.А. Характер иммунных перестроек у больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом // Вісник ХНУ ім.. В.Н.Каразіна. – 2005. – серия медицина, № 705, Вып. 11, с. 83-87
 4. Попов Н.Н., Огнивенко Е.В. Клинико-иммунологическая эффективность применения полиоксидония в лечении больных хроническим верхнечелюстным синуситом на фоне инсулинзависимого сахарного диабета // Імунологія та алергологія. -2006. -№2. –с.80.
 5. Попов Н.Н., Савченко А.В. Клинико-иммунологическая характеристика больных некротической формой острого эпиглотита // Імунологія та алергологія. -2006. -№2. –с.104.
 6. Гарюк Г.И., Попов Н.Н., Савченко А.В. Характеристика клинического течения острах эпиглотитов и сопряженной ЛОР-патологии // Межд. мед. журнал. – 2006, – Т.12., – №2, – с.52-55.
 7. Попов Н.Н., Савченко А.В., Романова Е.А. Состояние гуморального иммунитета больных с остром эпиглотитом // Экспер. та клінічна медицина. – 2006. – №2. – с.96-94.
 8. Попов Н.Н., Савченко А.В., Романова Е.А. Иммунный статус больных остром эпиглотитом // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – №3. – с.87-89.
 9. Попов Н.Н., Огнивенко Е.В., Романова Е.А. Особенности спектра антител   у   больных   хроническим   гнойным   верхнечелюстным синуситом на фоне сахарного диабета // Проблеми мед. науки та освіти. – 2007. – №1. – С.26-28.
 10. Попов   Н.Н.,   Гарюк   Г.И.,   Филатова   И.В.,   Огнивенко   Е.В.Клинико-иммунологическая   характеристика   течения   гнойного верхнечелюстного  синусита у больных сахарным диабетом // Международный медицинский журнал. – 2007. – Т.13.,№1. – С.103-107.
 11. Огнивенко    Е.В.,    Попов    Н.Н.    Метаболическая    активность нейтрофильных  гранулоцитов  больных хроническим  гнойным верхнечелюстным    синуситом    на    фоне    сахарного   диабета// Аллергология и иммунология. – 2007. – №2. – С.77.
 12. Попов Н.Н., Савченко А.В. Состояние фагоцитарного звена иммунитета у больных острым зпиглотитом // Аллергология и иммунология. – 2007. – №1. – С.46-49.
 13. Савченко А.В., Попов Н.Н. Динамика изменения показателей иммунитета больных острым эпиглотитом под влиянием IG терапии// Аллергология и иммунология. – 2007. – №2. – С.75.
 14. Потейко П.И., Попов О.И., Крутько В.С. Критерии оценки здоровья, эффективности лечения и состояния больных с неспецифическими воспалительными заболеваниями легких, возникающими при воздействии факторов окружающей среды // Довкілля та здоров´я. – 2006. – №4(39). – С. 78 – 80.
 15. Крутько В.С, Потейко П.И., Попов О.И., Ляшенко А.А., Сухорукова А.Б. Характеристика штаммов Mycobakterium tuberculosis, устойчивых к изониазиду в современных условиях окружающей среды // Эпидемиология, экология и гигиена. – Сб. мат. 9-ой итоговой региональной науч.-практ. конф. – 2006. – Часть 2.- С 68 – 71.
 16. Ходош Э.М, Крутько В.С., Потейко П.И. Идиопатический фиброзирующий альвеолит: клиника, диагностика, лечение // Укр.. пульман. журн. – 2007. – №5. – С. 24-26
 17. Крутько В.С., Потейко П.И. К вопросу о лечении бронхиальной обструкции у больных туберкулезом органов дыхания // Пробл. туберкулеза и др. заб. легких – 2007. – № 2. – С. 12 – 18.
 18. Потейко П.И. Лазерные технологии в лечении больных туберкулезом легких с сопутствующей патологией // Пробл. туберкулеза и др. заб. легких – 2007. – № 10. – С. 19 – 22.
 19. Негипа Л.С., Высеканцев И.П., Негипа С.А. Моделирование  электромагнитных полей, воздействующих на область миндалин при  лечении хронического тонзиллита. – Вестник национального технического университета «ХПИ»: Харьков, 2006, №3. – с.117-122.
 20. Негипа Л.С., Высеканцев И.П., Негипа С.А. Определение технических характеристик СВЧ-генератора, используемого для терапевтического воздействия на область небных миндалин. – Вестник национального технического университета «ХПИ»: Харьков, 2006, №3. – с.123-128.
 21. Савченко А.В., Попов Н.Н. Влияние IVIG-терапии на иммунореактивность статуса пациентов с некротической формой острого эпиглоттита // Імунологія та алергологія, 2008. – №2. – с. 59-63.
 22. Савченко А.В., Попов Н.Н. Влияние терапии внутривенным иммуноглобулином на состояние общего и местного иммунитета больных острым эпиглоттитом // Медицинская иммунология. – 2008. – т.10. – №1. – с. 71-76.
 23. Савченко А.В., Попов Н.Н., Романова Е.А. Влияние IVIG-терапии на иммунопатогенетические факторы некроза надгортанника // Аннали Мечніківського Інституту. – 2007. – №4. – с. 30-35.
 24. Огнивенко Е.В., Попов Н.Н., Романова Е.А. Функциональная активность фагоцитарных клеток больных верхнечелюстным синуситом, страдающих сахарным диабетом // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – №774. – вип. 14. – с. 108-114.
 25. Попов Н.Н., Савченко А.В., Высеканцев И.П. Микрофлора надгортанника больных катаральной и некротической формами эпиглоттита // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – №774. – вип. 14. – с. 123-127.
 26. Романова Е.А., Попов Н.Н. Иммунорегуляторные возможности лимфоидных и миелоидных клеток // Аннали Мечніківського Інституту. – 2007. – №4. – с. 43-68.
 27. Попов Н.Н., Огнивенко Е.В. Особенности метаболизма нейтрофилов больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом, страдающих сахарным диабетом // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2008. – т.9 – №1. – с. 82-85.
 28. Попов Н.Н., Огнивенко Е.В., Романова Е.А. Цитокинпродуцирующая и цитокинреагирующая способность лейкоцитов крови больных гнойным верхнечелюстным синуситом, страдающих сахарным діабетом // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2008. – т.9. – №.2 – с. 202-205.
 29. Высеканцев И.П. и др. Инфицирование эмбрионов человека ранних сроков гестации вирусом простого герпеса  и цитомегаловиросум // Імунологія та алергологія – 2005. – №3 – с.122-123
 30. Высеканцев И.П. и др. Опыт хранения неспорогенных анаэробных бактерий при температуре жидкого азота // Проблемы криобиологии – 2005. – т. 15, №3 – с.263-266
 31. Попов М.М., Огнівенко О.В., Романова О.А. Вплив хлорофіліпту на імунопатогенетичні фактори розвитку запалення при гнійному верхньощелепному синуситі у осіб з інсулінзалежним цукровим діабетом // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2008. – Вип.16, №831. – С. 68-71.
 32. Огнивенко Е.В., Попов Н.Н., Романова Е.А., Филатова И.В. Клинико-иммунологический эффект хлорофилипта при гнойном верхнечелюстном синусите у больных сахарным диабетом // Annals of Mechnikov Institute, 2008 – №4. – р.38-44. www.imiamn.org/journal.htm
 33. Малый В.П., Чуланов В.П., Лядова Т.И. Влияние генотипов HBV на динамику регуляторных цитокинов у больных острым вирусным гепатитом В // Гепатологія. – 2008. – №1. – 73-82.
 34. Малый В.П., Нартов П.В., Лядова Т.И. Содержание лактоферрина в цереброспинальной жидкости больных острыми менингитами // Международный медицинский журнал. – 2008. – т.14. – №2. – с. 110-118.
 35. Тимкович М.А., Малий В.П., Лядова Т.І. Особливості імунологічного реагування організму при HBV-інфекції // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2008. – Вип.16, №831. – С. 150-167.
 36. Перетятко Е.Г., Калашникова М.Н., Мироненко Л.Г., Высеканцев И.П., Гурина Т.Н. Влияние условий криоконсервирования на сохранность жизнеспособности и биологических свойств бактерий рода Enterococcus // Вісник проблем біології і медицини.-2008.-Вип. 3.-С.26-30.
 37. Сирено А.Ю., Марценюк В.Ф., Высеканцев И.П. Сахаролитические свойства и чувствительность к антимикотикам грибов рода Candida после криоконсервирования // Вісник проблем біології і медицини.-2008.-Вип. 4.- С.38-42.
 38. Высеканцев И.П., Розанов Л.Ф., Петренко Т.Ф., Кощий С.В., Кудокоцева Е.В., Коваленко И.Ф. Применение искуссвенного анабиоза для  кратковременного хранения перевиваемой клеточной линии СПЭВ // Науковий вісник Національного аграрного університету.-К., 2008.-Вип. 126.- С.59-67.
 39. Каруна Б.І., Попов О.І., Гончарова А.В., Потейко П.І. и др. Аллергозы как фактор влияния окружающей среды на состояние здоровья человека. – Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 56. – К.: Полімед, 2009. – С.49 – 55.
 40. Попов О.І., Галайченко О.М., Потейко П.І. и др. Роль напівпровідникових квантово-розмірних структур та середньомолекулярних речовин у діагностиці туберкульозу легень в сучасних екологічних умовах. – Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 56. – К.: Полімед, 2009. – С.470 – 476.
 41. Потейко П.І., Ходош Е.М., Попов О.І. и др. Этиология плеврального выпота – диагностический алгоритм в условиях современной окружающей среды. – Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 57. – К.: Полімед, 2009. – С.52 – 61.
 42. Потейко П.І., Попов О.І., Гончарова А.В. и др. Окружающая среда как фактор влияния магнитолазерной терапии на динамику показателей функции внешнего дыхания у больных с мультирезистентным туберкулезом. – Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 57. – К.: Полімед, 2009. – С.422 – 427.
 43. Попов Н.Н., Савво А.Н., Романова Е.А., Усатый Р.С. Cостояние гуморального иммунитета у часто болеющих детей с синдромом лимфаденопатии // Експериментальна і клінічна медицина, 2009. №3. –  С.107-112.
 44. Попов Н.Н., Савво А.Н., Романова Е.А. Функциональная активность лимфоцитов у часто болеющих детей с синдромом лимфаденопатии // Аннали мечніковського інституту, 2009. – №3. – С.49-53.
 45. Попов Н.Н., Савво А.Н., Романова Е.А. Состояние местного и общего иммунитета у часто болеющих детей с синдромом лимфаденопатии // Медицинская иммунология, 2009, – Т.11. – №6.-С. 581-586.
 46. Гарюк Г.И., Попов Н.Н., Филатова И.В., Огнивенко Е.В. Некоторые аспекты повышения эффективности лечения гнойных верхнечелюстных синуитов у больных инсулинзависимым сахарным діабетом // Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 2009. – №5. – С.126-127.
 47. Потейко П.И., Крутько В.С., Ходош Э.М. Синдром Мейгса и экстракорпоральное оплодотворение / Сб. трудов XIX Национального конгресса по болезням органов дыхания. – Москва, 10-13 ноября 2009. – С. 8.
 48. Малый В.П., Шепилева Н.В., Волобуева О.В., Гриненко В.А. Лайм-борелиоз: современное состояние проблемы //ММЖ..-2009.-Т. 15, №1.-С.123-126.
 49. Коваленко И.Ф., Кощий С.В., Тимофеева Е.В., Сакун А.В., Коваленко С.Е., Высеканцев И.П., Розанов Л.Ф. Проницаемость мембран клеток СПЭВ для молекул воды и ДМСО//  Проблемы криобиологии.- 2009, Т.19, №1.- С.25-31.
 50. Сакун О.В., Марушенко В.В., Коваленко І.Ф., Сіренко А.Ю., Висеканцев І.П., Давидова О.В., Гордієнко О.І. Вплив температури на коефіцієнт проникності мембран дріждів Saccaromyces cervisiae для води і кріопротекторів // Проблемы криобиологии.- 2009, Т.19, №1.- С.41-48.
 51. Высеканцев И.П. Бабинец О.М. Марценюк В.Ф. Экспериментальное изучение адгезирующей и  колониезирующей активности иммобилизованных пробиотиков Saccaromyces boulardii и Lactobacillus plantarum// Імунологія та алергологія.- 2009р., № 2-3.- С. 190-191.
 52. Белых И.А., Высеканцев И.П. Грек А.М., Сакун А.В., Марушенко В.В. Токсическое действие озона на бактерии Escherichia coli// Современные проблемы токсикологии.- 2009, №1.-С. 48-53.
 53. Потейко П.И. Пальцы Гиппократа: клиническое значение // Болезни и антибиотики. – 2009. – № 2. – С. 26 – 30.
 54. Мужичук В.В., Агапова И.Р., Чернышев С.В. Применение иммуномодулятора полиоксидония и фромилида-Уно в комплексном лечении устойчивых форм урогенитального хламидиоза. Збірник наукових праць, додаток до Вісника ХНУК ім. В.Н.Каразіна, серія медицина. Харків, 2009, стр.237-238.
 55. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Мужичук В.В. Роль наследственности в течении дифференцированного  тиреоидного рака. Международный медицинский журнал, 2009 год, том 15, №3, стр. 93-97.
 56. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Шевцов В.Г., Мужичук В.В. Клинико-морфологические характеристики сочетаного течения рака щитовидной железы и доброкачественные патологи териоидной патологии. Международный медицинский журнал, 2009 год, том 15, №2, стр. 91-95.
 57. Н.Н. Попов, А.Н. Савво, Р.С. Усатый, Е.А. Романова Цитокиновый статус часто болеющих детей с синдромом лимфаденопатии // Імунологія і алергологія. Наука і практика, 2010. – № 1. – С.40-43.
 58. Лядова Т.І. Волобуєва О.В. Малий В.П., Тимкович М.А. Клініко-епідеміологічна характеристика ботулізму у Харківському регіоні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2009. – Вип.18,  №879. – С. 25-31.
 59. Малый В.П., Лядова Т.И, Волобуева О.В. Современные направления медикаментозного лечения герпесвирусных инфекций // Международный медицинский журнал. – 2009. – т.15. – №4. – с. 76-80.
 60. Мужичук А.В., Астафьева Н.И., Мужичук В.В. Значення прогностичних маркерів пухлинної прогресії Р53, Р21 waf1/cip1, P63 та КІ-67 в пухлинах щитовидної залози  // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2009. – Вип.18,  №879. – С. 4-9.
 61. Мужичук А.В., Астафьева Н.И., Мужичук В.В. Профилактика рака щитовидной железы у групп риска  // Международный медицинский журнал. – 2009. – т.15. – №4. – с. 72-76.
 62. Малый В.П., Волобуєва О.В. Эффективность использования противовирусного препарата «Ремавир» у больных гриппом А // Український терапевтичний журнал. – 2009. – №4. – с. 65-68.
 63. Ходош Э.М., Волобуева О.В. О гриппе, пневмонии и цефалоспоринах II поколения // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – №2 (31). – с. 39-42.
 64. Лядова Т.И. Актуальные трансмиссивные инфекции // Medicus Amicus. – 2010. – №1. – с. 11-12.
 65. Лядова Т.И. Актуальные трансмиссивные инфекции // Medicus Amicus. – 2010. – №2. – с.12-13.
 66. Белых И.А., Высеканцев И.П. Грек А.М., Сакун А.В., Марушенко В.В.Токсическое действие озона на бактерии Escherichia coli// Современные проблемы токсикологии.- 2009, №1.-С. 48-53.
 67. Vysekantsev I. P., Вabinets O. M., Martsenyuk V. F., Shatilova L.E. Cryopreservation effect on viability of Saccharomyces boulardii yeasts adsorbed on enterosorbents // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга, 2009, №4. – С. А31
 68. Бабинец О. М., Марценюк В.Ф., Шатилова Л. Е., Высеканцев И.П. Адсорбция метиленового синего и клеток Saccharomyces boulardii энтеросорбентами на различной основе // Проблемы криобиологии, 2009, Т.19, №2.- с.232
 69. Суханова Л.А. Шармазанова О.П., Потейко П.И. Комп’ютерна томографія в діагностиці змін, характерних для системної дисплазії сполучної тканини, при інфільтративному туберкульозі легень // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 17. – С. 68 – 71.
 70. Суханова Л.А. Потейко П.И. Морфологическая характеристика воспаления у больных, оперированных по поводу туберкулеза легких, в зависимости от состояния соединительной ткани // Пробл. медич. науки та освіти. – 2010. – № 1. – С 33 – 35.
 71. Потейко П.И. Пальцы Гиппократа: клиническое значение // Антибиотики. – 2010. – № 2. – С. 36 -39.
 72. Попов Н.Н,. Савво А.Н,. Романова Е.А. Клинико- иммунологическая характеристика течения лимфаденопатии у детей с частыми заболеваниями ЛОР – органов // Імунологія та алергологія.-2010.- № 4- С.32-56
 73. Попов Н.Н., Савво А.Н., Колиушко Е.Г. Влияние терапии внутривенным иммуноглобуном на противовирусный иммунитет и цитокиновый статус часто болеющих детей острыми респираторными вирусными инфекциями с синдромом лимфаденопатии // Проблеми медичної науки та освіти – 2010.- № 4 – С.23-38.
 74. Попов Н.Н., Савво А.Н., Колиушко Е.Г. Использование внутривенного иммуноглобулина в нормализации реакций гуморального и клеточного иммунитета у часто болеющих детей острыми респираторными вирусными инфекциями с синдромом лимфаденопатии .// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2010. – Вип.20,  №929. – С. 24-29.
 75. Попов Н.Н., Савво А.Н., Колиушко Е.Г. Эффективность применения иммуномодуляторов Галавит и Рибомунил в лечении детей с частыми заболеваниями ЛОР – органов сопровождающихся синдромом лимфаденопатии .// Экспериментальная и клиническая медицина. -  2010. – №4 – С. 21-37
 76. Попов Н.Н. Огнивенко Е.В. Характер иммунных расстройств у лиц с ЛОР-патологией и способы их коррекции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2010. – Вип.19,  №898. – С. 88-96.
 77. Малый В.П., Лядова Т.И, Тимкович М.А., Гололобова О.В., Волобуева О.В., Бойко В.В. Генотипування облігатно-гепатотропних вірусів та його клінічне значення // Гепатологія. – 2010. – №1. – С. 42-54
 78. Ананьина А.Е., Высеканцев И.П., Щеглов А.В., Шатилова Л.Е., Гриша И.Г., Павленко Н.В. Сравнительное изучение сохранности споровой культуры Streptomyces griseus после долгосрочного хранения в криоконсервированном и лиофилизированном состоянии // «Беларусская наука». – 2010. – с. 82-85.
 79. Высеканцев И.П., Бабинец О.М., Марценюк В.Ф., Шатилова Л.Е. Сохранность биологических свойств иммобилизованных пробиотиков после криоконсервирования // «Беларусская наука». – 2010. – с. 102-103.
 80. Лупаренко С.Є., Потейко П.І., Попов О.І., Суханова Л.А. Сутність, види та особливості здоров’язберегаючих технологій у дітей в умовах сучасного навколишнього середовища / Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 53. – К.: Полімед, 2010. – С.332 – 337.
 81. Потейко П.І., Попов О.І., Сокол Т.В., Лебідь Л.В., Ляшенко О.О., Ходаковська В.О., Сотник С.М. Вплив екологічного середовища на особливості епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні за період 1998 – 2009 рокі / Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 53. – К.: Полімед, 2010. – С.338 – 347.
 82. Потейко П.І., Попов О.І., Гончарова А.В., Ляшенко А.А., Семко Н.Г., Бабенко Н.М., Комечко М.В., Литвинова О.Б. Пальцы Гиппократа – клиническое значение при влиянии экологической обстановки на состояние здоровья / Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 54. – К.: Полімед, 2010. – С.228 – 237.
 83. Попов О.І., Потейко П.І., Лебідь Л.В., Ходаковська В.О., Сотник С.М. Роль окружающей среды в формировании аллергических заболеваний у населения / Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 54. – К.: Полімед, 2010. – С.238 – 245.
 84. Крутько В.С., Ходош Е.М., Потейко П.И. О синдроме Мейгса вследствие экстракорпорального оплодотворения // Пульмонология, 2010. – № 2. – С. 125 – 127.
 85. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Мужичук В.В. Рак щитовидної залози та особливості фонової тиреоїдної паренхіми. Вісник Харківського національного університету ім..В.М.Каразіна, серія медицина, №855, вип.17, 2009, с.39-46
 86. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Мужичук В.В. Значення прогностичних маркерів пухлинної прогресії Р53, Р21WAF1/CIP1, Р63 та КІ-67 в пухлинах щитовидної залози. Вісник Харківського національного університету ім..В.М.Каразіна, серія медицина, №879, вип.18, 2009, с.4-9
 87. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Мужичук В.В. Ранняя диагностика рака щитовидной железы у лиц групп риска. Міжнародний медичний журнал, 2010 рік, том 16, №1 (61), с.82-85
 88. Мужичук А.В., Афанасьева Н.И., Мужичук В.В. Роль наследственности в єкспрессии маркеров апоатоза и клеточной пролиферации при тиреоидном раке. Вісник Харківського національного університету ім..В.М.Каразіна, серія медицина, №898, вип.19, 2010, с.5-12
 89. Волобуєва О.В., Лядова Т.І., Севастьянова Т.В. Собко С.О. Терапевтична ефективність ремавіру у хворих на грип А // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Медицина”. – 2010. – Вип.20,  №918. – С. 16-22.
 90. Малый В.П., Бойко В.В., Лядова Т.И. Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от его генотипа и типа иммунного ответа организма // Международный медицинский журнал – 2011. – №1. – т.17. – С.95-98.
 91. Мужичук О.В., Афанасьєва Н.І., Мужичук В.В., Старіков В.І., Віннік Ю.О., Міхайліцин В.В. Значення маркерів апоптозу та клітинної проліферації в папілярних мікрокарциномах щитоподібної залози. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2010, серія медицина, 918, вип.20,  с.46-51.
 92. Высеканцев И.П., Бабинец О.М., Марценюк В.Ф., Шатилова Л.Е. Сравнительное изучение адсорбции стандартных маркеров и пробиотиков Saccaromyces boulardii и Bifidobacterium bifidum на энтеросорбентах. Вісник проблем біології і медицини. – 2011, Вип.1.- С.58-63
 93. П.И. Потейко Саркоидоз органов грудной клетки в Харьковской области / Антибиотики. – 2011. – № 1. – С. 48 – 57.
 94. Потейко П.И., Ляшенко А.А., Лебедь Л.В.,  Сокол Т.В., Масюк Л.А. Роль окружающей среды в формировании саркоидоза органов дыхания / Гігієна населених місць. Збірник заснований у 1956 році. – Вип. – 55. – К.: Полімед, 2011. – С.136 – 142.
 95. Попов Н.Н., Савво А.Н.,  Колиушко Е.Г. Влияние терапии внутривенным иммуноглобулином на противовирусный иммунитет и цитокиновый статус детей, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями с синдромом лимфаденопатии // Проблеми безперервної освіти та науки, 2011, №1, С.23-27.
 96. Чернуский В.Г.,  Попов Н.Н., Морозова А.Д., Говаленкова О.Л. Иммунокорригирующий эффект циклоферона в комплексной терапии бронхиальной астмы у детей // Експериментальна та клінічна медицина, 2011 – №5 (51) – С.113-121.
 97. Малый В.П., Лядова Т.И., Бойко В.В., Гололобова О.В. Клиническое значение генотипирования облигатно-гепатропных вирусов  // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2011. №6-7., С.48-53
 98. Мужичук В.В., Бродська О.М., Сендецька В.В., Агапова И.Р. Современные аспекты диагностики сифилиса. Фаховий журнал «Дерматологія та венерологія», №2(52), 2011, с.181-184
 99. Негипа Л.С., Высеканцев И. П., Негипа С.А. Клинико-иммунологические особенности КВЧ-терапии больных хроническим тонзиллитом // Медицина сегодня и завтра. 2010, №4 (49). – С. 148 – 154.
 100. Негипа Л.С., Высеканцев И. П., Негипа С.А. Микрофлора небных мигдалин больных хроническим тонзиллитом после терапии электромагнитными волнами КВЧ-диапазона // Журнал экспериментальной и клинической медицины. 2011, №1 (50). – С. 119 -123.
 101. Rudenko S.S., Korobkova I.V., Sobol О.M., GrechishkinaY.A., Kanives E.A. Specific differentiation and epidemiological marking of stamms of Staphylococcus aureus distinguished from the carriers of medical personnel and objects of external environment in curative institutions of the South railway// Анали мечніковського інституту. – 2011. – №3. – С.57-61.
 102. И.В.Коробкова,  Т.В.Пивненко,   Ю.А. Гречишкина. Внутривидовая дифференциация и эпидемиологическое значениe  штаммов S. aureus, выделенных от медицинского персонала и из объектов внешней среды в лечебно-профилактических учреждениях  медицинской службы Южной железной дороги./ Медицина залізничного транспорту України.- 2011.-№3.- С 38-45.
 103. Dymova M. A.,  Liashenko, O. O., Poteiko P. I. Genetic Diversity of Mycobacterium Tuberculosis Strains Circulating in Kharkiv Oblast, Ukraine // Molecular Genetics, Microbiology and Virology. – 2011, Vol. 26. -  №. 1. – Р. 21-26
 104. Куликова Е.А., Колиушко Е.Г., Древаль Д.Т., Савво А.Н. Применение иммуномодуляторов респиброн и полиоксидоний в профилактике хронического тонзиллита и хронического аденоидита у детей. Международный медицинский журнал. 2011. – №3. – С.60-63.
 105. Попов М.М. та інш. Стан специфічної профілактики вірусних інфекцій в Україні Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2011. – № 975 – С. 74-81.
 106. Малий В.П., Гололобова О.В., Лядова Т.І., Волобуєва О.В. Можливості корекції порушень імунорегуляції у хворих на HCV-інфекцію. // Сучасні аспекти військової медицини 2011. – вип.18., С.515-523.
 107. Малый В.П., Лядова Т.И., Волобуева О.В., Гололобова О.В. Молекулярная эпидемиология облигатно-гепатотропных виру сов и их влияние на клинические проявления и исходы болезни // Международный медицинский журнал. 2012.- Т.18. №1, С.89-94
 108. Лебедь Л.В., Киреев И.В., Потейко П.И., Ляшенко А.А. Особенности интоксикационного синдрома у больных остропрогрессирующим туберкулезом легких //  Аннали Мечніковського інституту 2011. – №4. – С. 289-292
 109. П.И. Потейко, Т.В. Сокол, Л.В. Лебедь, А.А. Ляшенко Аналіз смертності від туберкульлозу в Харківській області та роль сімейного лікаря в її зниженні шляхом своєчасного виявлення туберкульозу // Сімейна медицина 2011. № 3. – С.161-167